user_mobilelogo

Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. (Familiekontingenter er kun en rabattordning.) Medlemskontingenten må være på minst kr 250 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger. Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent og registrere i medlemsregisteret at vedkommende er æresmedlem og fritatt for å betale medlemskontingent. Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at bestemte tillitsverv skal få refundert medlemskontingenten. 


KOMMENTAR: Ekstraordinært årsmøte 01.03.2017 vedtok enstemmig at medlemskontingent i Elverum turn skal økes til 250,00 for barn, 300,00 for medlemmer over 18 år og støttemedlemskap 200,00 i 2017.

NGTF (Norges gymnastikk- og turnforbundet) økte forbundskontingenten til alle medlemmer til 150,00 i forbundstinget 2016 (taksten gjelder fra 2017). Det arbeides med rabattordning hos Sport 1 for Elverum turns medlemmer, mer info vil komme om dette. Støttemedlemskap gir stemmerett ved årsmøtet.