user_mobilelogo

Medlemskontingent: Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. (Familiekontingenter er kun en rabattordning.)
Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.
Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent og registrere i medlemsregisteret at vedkommende er æresmedlem og fritatt for å betale medlemskontingent.
Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at bestemte tillitsverv skal få refundert medlemskontingenten.

KOMMENTAR: Ekstraordinær årsmøte 01.03.2017 vedtok enstemmig at medlemskontingent i Elverum turn skal økes til 250,00 for barn, 300,00 for medlemmer over 18 år og støttemedlemskap 200,00 i 2017. NGTF (Norges gymnastikk- og turnforbundet) økte forbundskontingenten til alle medlemmer til 150,00 i forbundstinget 2016 (taksten gjelder fra 2017).
Det arbeides med rabattordning hos Sport 1 for Elverum turns medlemmer, mer info vil komme om dette. Støttemedlemskap gir stemmerett ved årsmøtet.

Treningsavgift: treningsavgiften må holdes adskilt fra medlemskontingenten, og er en avgift som skal dekke kostnader for deltakelse i idrettsaktivitet.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og treningsavgift, og i to ulike vedtak; ett som omhandler størrelsen på medlemskontingenten, og ett som omhandler størrelsen på treningsavgiften. Årsmøtet kan også vedta at eventuelle grupper i idrettslaget gis fullmakt til å fastsette treningsavgiften, og eventuelt fastsette et øvre og nedre beløp gruppen må holde seg innenfor.
Idrettslaget kan fakturere medlemskontingenten og treningsavgiften på én samlet faktura forutsatt at treningsavgiften og medlemskontingenten fremkommer som to separate beløp på fakturaen.

KOMMENTAR: Dette skal tas opp og bestemmes over i det ordinære årsmøte 29.03.2017. Medlemskontingent gjelder hele året. Treningsavgift betales to ganger i året, høstsesong og vårsesong.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/